Grantový Program Společnosti Biogen

Společnost Biogen si klade za cíl, v souladu se  svojí celosvětovou strategií pro poskytování grantů a darů, urychlit vědecké inovace, řešit nenaplněné potřeby pacientů a podpořit vzdělávání v oblasti zdravotnictví a zvyšování povědomí o onemocněních prostřednictvím různých programů a iniciativ.

Grant je finanční příspěvek poskytnutý způsobilé organizaci na podporu konkrétního, časově omezeného projektu nebo programu se stanovenými cíli, bez hmatatelného obchodního přínosu nebo protiplnění pro společnost Biogen.

Níže jsou uvedeny informace týkající se Grantového programu společnosti Biogen.

Typy grantového financování

 • Medicínské vzdělávání – poskytnutí finančních prostředků způsobilé instituci nebo organizaci na podporu nezávislých medicínských vzdělávacích aktivit pro zdravotnické a výzkumné pracovníky. Medicínské vzdělání může být akreditované nebo neakreditované.
 • Vzdělávání pacientů – poskytnutí finančních prostředků způsobilé instituci nebo organizaci na podporu vzdělávacích aktivit pro pacienty nebo poskytovatele péče. Tyto programy nesmí sloužit k propagaci.
 • Stipendia – poskytnutí finančních prostředků vzdělávacích programů vytvořených lékařskými fakultami, akademickými zdravotnickými  institucemi, fakultními nemocnicemi nebo jinými organizacemi zaměřenými na zdravotní péči na podporu fakultních a hostujících akademických pracovníků při rozvoji jejich vzdělávacích a výzkumných aktivit.
 • Infrastruktura – poskytnutí finančních prostředků na modernizaci infrastruktury (např. objektů; vybavení, které může zahrnovat fyzické vybavení i IT/software) pro zdravotnické organizace nebo instituce, pokud to umožňuje místní kodex. Žádosti o grant na infrastrukturu musí mít více zdrojů financování, tedy kromě společnosti Biogen alespoň jednu další farmaceutickou/biotechnologickou společnost.
 • Obecný grant – poskytnutí finančních prostředků na podporu programu nebo projektu, který nespadá do žádné jiné výše definované kategorie grantu.

Prostřednictvím grantového programu společnosti Biogen není poskytováno financování cestovních výdajů na podporu účasti zdravotnických pracovníků na kongresech nebo jiných vzdělávacích programech.

Kritéria žádosti o grant a způsobilosti organizace

 • Žádost o grant musí být nevyžádaná
 • Žádost o grant nesmí poskytovat hmatatelný obchodní přínos nebo protiplnění pro společnost Biogen
 • Financování je povoleno pouze legálně založeným organizacím; grant nelze poskytnout jednotlivcům
 • Žádající organizace musí být registrována déle než 2 roky
 • Žádost o grant musí být podána na budoucí projekt nebo program
 • Požadovaná částka financování musí odrážet skutečnou a spravedlivou tržní hodnotu navrhovaných aktivit
 • Je upřednostňováno financování nejen od společnosti Biogen, ale i dalších farmaceutických/biotechnologických společností (tj. několik zdrojů financování)
 • Žádající organizace musí potvrdit přijetí platby a ověřit, jak byly prostředky použity na všechny předchozí aktivity podporované společností Biogen  

Žádající organizace a žádost o grant musí být plně v souladu se všemi regionálními a místními kodexy, zákony a oborovými předpisy, zejména se zákony a předpisy o boji proti korupci, transparentnosti a ochraně osobních údajů.

Společnost Biogen nesmí žádající organizaci poskytnout žádné podstatné vstupní informace ani pomoc při přípravě nebo podání žádosti o grant.

Společnost Biogen si vyhrazuje právo zamítnout jakoukoli žádost o grant, která nesplňuje kritéria žádosti a způsobilosti.

Společnost Biogen může kdykoli v rámci grantového programu upravit žádost o grant a kritéria způsobilosti.

Další informace

Navštivte prosím webovou stránku Global Grants and Giving společnosti Biogen, kde najdete další informace, včetně:

 • oblastí zájmu společnosti Biogen
 • předkládání žádostí a termíny jejich zpracování
 • požadavků a kritérií na granty
 • informačních zdrojů pro žadatele

Jak zažádat

Kliknutím zde přejdete na Grants and Giving portál společnosti Biogen. Přihlaste se na portál pomocí existujícího účtu nebo vytvořte účet výběrem možnosti „New Users?“.

Vezměte prosím na vědomí, že veškeré žádosti o grant musí být v angličtině.

Pokud potřebujete další informace, zašlete prosím svůj požadavek na adresu grantsandgiving@biogen.com.

 

Biogen Grants Program (EN)

With a commitment to a global grants and giving strategy, Biogen aims to accelerate scientific innovation, address unmet patient needs, and advance medical and disease education through a variety of programs and initiatives.

A grant is a financial contribution provided to an eligible organization to support a specific, time-limited project or program with identified objectives, without tangible benefit to Biogen in return.

Outlined below is information related to Biogen Grants Program.

Grant Funding Types

 • Medical Education - Funding to an eligible institution or organization to support independent medical educational activities for health care professionals and researchers. Medical education may be accredited or non-accredited. 
 • Patient Education - Funding to an eligible institution or organization to support educational activities for patients or caregivers. These programs must be non-promotional.
 • Fellowships – Funding for training programs created by medical schools, academic medical centers, teaching hospitals, or other healthcare-related organizations to support faculty and visiting scholars to advance their educational and research activities.
 • Infrastructure - Funding for infrastructure upgrades (e.g. premises; equipment, which may include physical equipment as well as IT/software) for healthcare Organizations or institutions where allowed by local code. Infrastructure grant requests must have multiple funding sources, including at least one pharmaceutical/biotechnology company in addition to Biogen.
 • General Grant - Funding to support a program or project that does not fit any of the other defined grant categories.

Funding for travel expenses to support HCP attendance at congresses or other education programs is not provided via the Biogen Grants Program.

Grant Application Requirements and Organization Eligibility

 • Grant request must be unsolicited
 • Grant request must not provide tangible benefit to Biogen
 • Funding is permitted only to legally established organizations; a grant cannot be provided to individuals
 • Requesting organization must be registered for more than 2 years
 • Grant request must be submitted for a future project or program
 • Funding amount requested must reflect a real and fair market value for the proposed activities
 • Funding from other pharmaceutical/biotechnology companies in addition to Biogen is preferred (e.g. multiple sources of funding)
 • Requesting organization must confirm receipt of payment and verify how funds were used for all previous Biogen supported activities

The requesting organization and grant request must be in full compliance with all regional and local codes, laws and industry regulations, including, but not limited to anti-corruption, transparency and privacy laws and regulations.

Biogen must not provide any substantive input or assistance to a requesting organization in drafting or submitting a grant request.

Biogen reserves the right to deny any grant request that does not meet application and eligibility requirements. 

Biogen may modify the grant application and eligibility requirements of the Grants Program at any time.

Additional Information

Please visit Biogen’s Global Grants and Giving website for more information including:

 • Biogen’s Areas of Interest
 • Application Submission and Decision Cycle
 • Grant Requirements and Criteria
 • Applicant Resources

How to Apply

Click here to access the Biogen Grants and Giving portal.  Log into the portal with an existing account or create an account by choosing “New User?”.

Please note that all submission of grant requests must be in English. 

For additional support, please email grantsandgiving@biogen.com.