Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro webové stránky společnosti Biogen

Společnost Biogen se zavazuje respektovat vaše soukromí a jsme si vědomi, jak je důležité chránit osobní údaje jednotlivce, proto při zpracování těchto údajů používáme nejvyšší etické a regulační normy. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje zásady a postupy, které vytvořil právní subjekt společnosti Biogen (Czech Republic) s.r.o. (dále jako „společnost Biogen“) na ochranu osobních údajů a vyhovění příslušným zákonům o ochraně údajů.

Jaké údaje shromažďujeme

(a)        Informace, které získáváme přímo od vás

Společnost Biogen shromažďuje informace přímo od vás, když se rozhodnete založit si účet na našich webových stránkách nebo v některé z našich mobilních aplikací, telefonujete nám nebo nám zasíláte e-maily, případně nám jinak přímo poskytujete informace. Následující seznam obsahuje příklady informací, které od vás můžeme shromažďovat:

 • Jméno
 • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresy atd.)
 • Uživatelské jméno a heslo
 • Datum narození
 • Předvolby komunikace
 • Věk
 • Pracovní informace včetně předchozích zaměstnání, vzdělání, kvalifikací, povolání nebo údajů o podnikání včetně oblastí specializace.

(b)        Informace, které shromažďujeme, když navštěvujete naše weby

Když navštívíte tento web, budeme mít přístup k následujícím typům informací o vás:

Registrace na webu. Společnost Biogen tento web vybudovala tak, abyste nás mohli navštívit a prověřit si informace o službách a přípravcích, které nabízíme, aniž byste nám museli poskytnout jakékoli osobní údaje. Pokud se rozhodnete se zaregistrovat k používání funkcí a služeb společnosti Biogen, buď jako spotřebitel, nebo jako zdravotnický pracovník, budeme od vás shromažďovat osobní údaje, které mohou být zkombinovány, abychom vám poskytovali služby či vámi požadované informace, případně abychom zajistili úplné, aktuální a přesné osobní údaje.

IP adresa.Když navštívíte tento web, zaznamenáme adresu internetového protokolu (IP) vašeho počítače. IP adresa neodhaluje vaši totožnost, ale umožní nám udržovat s vámi komunikaci, když se budete po webu pohybovat.

(c)        Citlivé osobní údaje

Společnost Biogen neshromažďuje citlivé osobní údaje. Existují však případy, například usnadnění přístupu k nabídkám podpory pacientům, kdy může společnost Biogen potřebovat citlivé osobní údaje včetně zdravotních údajů. V případě, že bude nezbytné o vás shromáždit jakékoliv citlivé údaje, získáme k tomu v případech, kdy to vyžadují zákony o ochraně údajů, váš výslovný souhlas.

Jak vaše údaje používáme

Tím, že nám své osobní údaje poskytnete, souhlasíte, že tam, kde to dovolují místní zákony nebo kde jste souhlasili, že vám budeme tuto komunikaci zasílat, můžeme tyto informace používat pro následující účely:

 • reagování na vaše žádosti;
 • zlepšování úrovně našich služeb;
 • vylepšování obsahu naší komunikace;
 • poskytování tipů, užitečných informací a informací o nových a aktualizovaných přípravcích;
 • upozorňování vás na nové přípravky a služby;
 • vyhledávání vašich názorů na naše přípravky a služby;
 • zvažování vaší žádosti o zaměstnání;
 • naše vlastní účely správy a zajištění kvality a
 • jiné účely, které mohou být na tomto webu podrobně popsány.

Při používání vašich osobních údajů se řídíme následujícími pravidly:

(a)        Omezení

Společnost Biogen bude shromažďovat vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro jeden či více našich legitimních podnikatelských účelů, nebo pokud tak vyžaduje zákon. Osobní údaje budeme shromažďovat pouze zákonnými a čestnými prostředky a ne nepřiměřeně rušivým způsobem.

(b)        Účel

Při shromažďování vašich osobních údajů vynaloží společnost Biogen přiměřené kroky, aby vás informovala, jaké osobní údaje shromažďujeme, za jakým účelem a jak bude údaje používat pouze pro uvedené primární nebo související sekundární účely.

(c)        Zpřístupnění

Společnost Biogen vás bude informovat o organizacích (nebo typech organizací), jimž můžeme normálně zpřístupnit dané osobní údaje, a poskytne vám kontaktní údaje pro případ, že byste chtěli mít přístup ke svým osobním údajům, které o vás máme, nebo potřebovali aktualizovat své osobní údaje či preference.

Jak vaše údaje sdílíme s ostatními

Vezměte prosím na vědomí, že povolené převody osobních údajů třetím stranám nebo jiným společnostem v rámci skupiny Biogen zahrnují převod údajů z jedné země do jiné a mohou zahrnovat převody do země, kde zákony stanoví jinou úroveň ochrany než zákony vaší země.V takových případech podnikneme příslušné kroky na adekvátní ochranu osobních údajů v souladu s platnými zákony o ochraně údajů.

(a)        Přidružené společnosti

Osobní údaje můžeme zpřístupnit našim přidruženým společnostem pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Přidružené jsou ty společnosti, které jsou pod společnou kontrolou naší nadřízené společnosti Biogen, Inc.

(b)        Třetí strany

Společnost Biogen může využívat služby poskytované třetími stranami, které mohou vyžadovat zpřístupnění vašich osobních údajů. Když takové třetí strany zprostředkujeme přístup k vašim osobním údajům, bude mít povolen přístup pouze pro účely konzistentní s těmito zásadami ochrany osobních údajů a bude se od něj požadovat ochrana vašich osobních údajů v souladu se všemi platnými zákony o ochraně osobních údajů.

(c)        Vymáhání zákona

Za určitých okolností můžeme být požádáni o vydání vašich osobních údajů v reakci na soudní příkaz, soudní předvolání, příkaz k domovní prohlídce, požadavek zákona či předpisu. Hodláme spolupracovat v odpovědi na takové požadavky, přičemž podnikneme příslušná opatření, abychom zajistili, že žadatel bude chápat citlivou povahu osobních údajů a/nebo osobních údajů, které může obdržet. Rovněž si vyhrazujeme právo spolupracovat s orgány vynucujícími dodržování zákonů při vyšetřování a trestním stíhání uživatelů, kteří poruší naše pravidla nebo se budou podílet na chování, které je nezákonné či škodlivé pro osoby či osobní údaje, za něž odpovídáme.

(d)        Zprávy o přípravcích

Pokud nás budete kontaktovat v souvislosti s vaší zkušeností s používáním některého z našich přípravků, můžeme použít informace, které nám poskytnete, jak to bude nezbytné, při podání reklamace či hlášení nežádoucích příhod místním a mezinárodním zdravotnickým či farmaceutickým regulačním orgánům a také jak to bude jinak od nás zákon vyžadovat. 

(e)        Podnikové transakce

Vaše údaje můžeme zpřístupnit třetí straně v souvislosti s reorganizací společnosti, fúzí, prodejem, vytvořením podniku se společnou majetkovou účastí, přidělením, převodem nebo jiným disponováním celým naším předmětem podnikání, majetkem nebo akciemi, včetně souvislosti s vyhlášením bankrotu nebo jinými právními ujednáními.

Soubory cookie a ostatní technologie

Společnost Biogen využívá řadu technologií k posouzení způsobu používání našich webů, k přizpůsobení vašich zkušeností a k poskytování online obsahu přizpůsobeného podle vašich zájmů, jako jsou internetové značky a soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače nebo jiného zařízení, z něhož přecházíte na internet, umístí naše weby. Tyto soubory cookie nám umožní odlišit vás od ostatních uživatelů našeho webu a zlepšit náš web i vaše zkušenosti při jeho procházení. Další informace o souborech cookie a jiných technologiích shromažďování údajů, získáte v našich Zásadách týkajících se souborů cookie a ostatních technologií.

Naše bezpečnostní opatření

Chceme zajistit, aby vaše osobní údaje byly co nejbezpečnější. Budeme zachovávat úrovně ochrany vašich osobních údajů v souladu se zákony o ochraně osobních údajů a vynaložíme veškeré dostupné technické prostředky, abychom předcházeli ztrátám, změnám a neoprávněnému přístupu nebo zpracování vašich údajů. Bezpečnostní opatření, která používáme na ochranu všech osobních údajů, jsou koncipována tak, aby splňovala nebo překračovala standardy odvětví zabraňující získání přístupu narušitelů, měli byste si však být vědomi, že žádné bezpečnostní opatření není stoprocentně bezpečné a měli byste vždy zajistit vhodná bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů, včetně zajištění aktuálního antivirového softwaru.

Odkazy na jiné weby

Weby společnosti Biogen mohou rovněž uvádět odkazy na weby, které by mohly být podle našeho názoru pro vás užitečné a informativní. Obsah těchto webů nepropagujeme ani nedoporučujeme a neneseme odpovědnost za jejich postupy v souvislosti s těmito weby. Doporučujeme vám seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů každého webu, který navštívíte.

Společnost Biogen může také uzavřít partnerství s jinými společnostmi a společně vám mohou poskytovat obsah nebo služby jako sdružená nebo společná značka pomocí webu společné značky s logem Biogen i partnera v rámci společné značky. Přečtěte si individuální zásady ochrany osobních údajů webů pod společnou značkou, protože se mohou v některých ohledech lišit od našich.

Naše zásady týkající se dětí

Obsah tohoto webu a jeho služby jsou určeny pro uživatele ve věku nad 18 let. Web není navrhován tak, aby lákal dětské uživatele. Pokud se dozvíme, že nám někdo mladší 18 let sdělil své osobní údaje prostřednictvím tohoto webu nebo že nám poskytovatel sdělil informace o pacientovi, který je identifikován jako mladší 18 let, odstraníme takové informace z našich aktivních databází.

Jak informace uchováváme a jaká máte práva

Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytné pro účely, pro něž byly shromážděny.

Pokud si přejete mít přístup ke svým osobním údajům nebo pokud požadujete informace o osobních údajích, které o Vás uchováváme, můžete kdykoli kontaktovat společnost Biogen (jako zdroj osobních údajů). Můžete z legitimních důvodů vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a můžete požadovat jejich opravu a vymazání.

Tam, kde společnost Biogen zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat, a to s využitím informací v části Kontaktujte nás. Toto odvolání nebude mít vliv na zpracování vašich údajů na základě vašeho předchozího souhlasu do okamžiku jeho odvolání.

Některá z těchto práv jsou omezena platnými zákony o ochraně údajů a my máme právo vaše osobní údaje shromažďovat, zpracovávat a uchovávat pro účely výkonu našich právních povinností (například údaje týkající se nežádoucí příhody v souvislosti s podáním léku). Můžeme požadovat, abyste nám poskytli další informace nezbytné pro ověření vaší identity, než vyhovíme jakékoli vaší žádosti.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli pochybnosti ohledně způsobu, jakým byly vaše osobní údaje shromážděny nebo jakým je společnost Biogen zpracovává, nebo jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo pokud budete chtít uplatnit některá ze svých práv, jak je uvedeno výše, můžete se obrátit na globální pobočku společnosti Biogen pro ochranu osobních údajů na adrese privacy@biogen.com.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Osobní údaje budeme používat pouze způsobem uvedeným v zásadách ochrany osobních údajů platných v době, kdy byly údaje od vás získány. Vyhrazujeme si však právo kdykoli změnit podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů (například kvůli změnám zákonů o ochraně osobních údajů), a to publikováním revizí na tomto webu. Podnikneme adekvátní a přiměřené akce, abychom v případě potřeby v souvislosti s jakoukoli změnou získali váš souhlas.

Informace pro obyvatele evropského hospodářského prostoru

V rámci zákonů o ochraně údajů Evropské unie platí, že správcem údajů je jakýkoli právní subjekt, který zodpovídá za ochranu vašich osobních údajů a napomáhá vám uplatňovat vaše práva na ochranu osobních údajů.Správcem vašich osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami je:

Biogen (Czech Republic) s.r.o.
Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4
IČO: 27566137

Můžete také kontaktovat inspektora ochrany osobních údajů společnosti Biogen pro EU zasláním e-mailu na adresu privacy@biogen.com.

V případě, že to budete považovat za nutné, můžete zadat stížnost u místního úřadu ochrany údajů, pokud se domníváte, že byla narušena vaše práva na ochranu osobních údajů. Podrobnosti o místním úřadu ochrany údajů získáte zde: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Version Date: 01/01/2024